השוואת משכנתאות - רוצים לחסוך? - מידע מקצועי - מתן ייעוץ משכנתאות

השוואת משכנתאות: רוצים לחסוך במשכנתא? זה הזמן לפנות למומחים

אנו מאפשרים השוואת משכנתאות והשגת המשכנתא הזולה ביותר תוך שימוש בתוכנה מתקדמת לזיהוי התמהיל האידיאלי, ליווי לאורך כל הדרך ואפשרות לטיפול בבירוקרטיה הנלווית.

השוואת משכנתאות = חסכון משכנתא

כשמדברים על השוואת משכנתאות, יש כמה משתנים עיקריים: סכום המשכנתא, ריביות, החזר חודשי, חלוקה למסלולים שונים ועוד. בואו ניתן כמה דוגמאות מוחשיות: דוגמא א'- השוואה מפורטת של החיסכון על סכום של 500,000 ש"ח וכושר החזר חודשי של 4,000 ש"ח. לדוגמא>> דוגמא ב'- תמהיל משכנתא אופטימאלי על סכום של 200,000 ש"ח והחזר חודשי מבוקש של 1600 ש"ח. לדוגמא>> דוגמא ג'- משכנתא משולבת תוכנית חיסכון. לדוגמא>> דוגמא ד'- משכנתא עם אפשרות לפירעון חלקי במהלך תקופת המשכנתא. לדוגמא>> דוגמא א' נתונים שנמסרו לנו על ידי הלקוח הינם כדלקמן: סכום המשכנתא המבוקש עומד על כ- 500,000 ש"ח. החזר חודשי מבוקש: 4,000 ש"ח בחודש. רצ"ב תמהיל פלט המשכנתא: 1 על פי נתוני פלט תוכנת M-Optimum: החלוקה היא לכ- 3 מסלולים שונים בסוג המשכנתא, בסכום ובמספר השנים. התוכנה מגדרת את עליית התשלום החודשי על ידי חלוקה ל-2 סוגי הלוואה הפרושים, כאמור, על פני 3 תקופות זמן. על ידי כך גורמת להקטנת ומניעת עליית התשלום החודשי בעתיד. עיקר תקופת המשכנתא היא לכ-17 שנים. יחד עם זאת, לאחר 11 שנים יסתיים חלק מהמשכנתא שהתשלום בגינו הוא 485 ש"ח. על מנת להשוות בין התמהיל האופטימאלי של תוכנת M-Optimum לבין שאר האופציות הקיימות לחלוקת תמהיל המשכנתא נאספו מספר אפשרויות כאשר בסיס החישוב זהה לנתוני הלקוח: בכל אפשרות סכום המשכנתא עומד על כ- 500,000 ₪. סכום התשלום החודשי עומד על כ- 4,000 ₪. בגין כל אפשרות חושב התשלום של הריבית והריבית דריבית והחיסכון אל מול התמהיל האופטימאלי. להלן התוצאות:

השוואה בין תשלום הריבית ע"פ תמהיל אופטימלי, שאר האפשריות והחיסכון בגינם 

גרף חסכון במשכנתא  

         
אפשרות מספר סכום המשכנתא מספר שנים סה"כ תשלום משכנתא סה"כ תשלום ריבית
וריבית דריבית
1 50,000 11    
  100,000 16    
  350,000 17    
סה"כ 500,000   702,636 202,636
         
2 50,000 4    
  100,000 16    
  350,000 30    
סה"כ 500,000   933,744 433,744
         
3 50,000 4    
  100,000 17    
  350,000 19    
סה"כ 500,000   922,728 422,728
         
4 50,000 6    
  100,000 19    
  350,000 21    
סה"כ 500,000   818,700 318,700
         
5 50,000 11    
  100,000 12    
  350,000 20    
סה"כ 500,000   786,372 286,372
         
6 50,000 5    
  100,000 30    
  350,000 20    
סה"כ 500,000   868,752 368,752
         
7 50,000 6    
  100,000 14    
  350,000 28    
סה"כ 500,000   872,352 372,352
         
8 50,000 12    
  100,000 15    
  350,000 19    
סה"כ 500,000   781,668 281,668
         
9 50,000 28    
  100,000 6    
  350,000 30    
סה"כ 500,000   945,180 445,180
         
10 50,000 6    
  100,000 28    
  350,000 30    
סה"כ 500,000   923,460 423,460

  דוגמא ב' נתונים שנמסרו לנו על ידי הלקוח הינם כדלכמן: סכום המשכנתא מבוקש עומד על כ- 200,000 ש"ח. החזר חודשי מבוקש: 1,500 ₪ – 1,600 ₪ בחודש. רצ"ב תמהיל פלט המשכנתא: 4 על פי נתוני פלט תוכנת M-Optimum: החלוקה היא לכ- 3 מסלולים שונים בסוג המשכנתא, בסכום ובמספר השנים. התוכנה מגדרת את עליית התשלום החודשי על ידי חלוקה ל-2 סוגי הלוואה הפרושים, כאמור, על פני 3 תקופות זמן. על ידי כך גורמת להקטנת ומניעת עליית התשלום החודשי בעתיד. עיקר המשכנתא היא לתקופה של 15 שניםכאשר כבר לאחר 14 שנים מסתיים חלק מסכום המשכנתא שעומד על כ-164 ש"ח לחודש. סה"כ החיסכון בגין הריבית דריבית שנחסכה על ידי הלקוח הסתכמה בכ- 16,500 ש"ח וסה"כ החיסכון בתמהיל זה מול תמהיל הבנק התסכם בכ- 34,200 ש"ח. דוגמא ג' נתונים שנמסרו לנו על ידי הלקוח הינם כדלכמן: סכום המשכנתא מבוקש עומד על כ- 320,000 ש"ח. החזר חודשי מבוקש: 3,200 בחודש. יכולת ההחזר החודשי עומדת כיום על 3,200 ש"ח. על פי ציפיות הלקוח יכולת ההחזר החודשי תרד בכ- 1,100 ש"ח בעוד מספר שנים. יש להיערך בהתאם! רצ"ב תמהיל פלט המשכנתא: 5

על פי נתוני פלט תוכנת M-Optimum:

החלוקה היא לכ – 4 מסלולים השונים בסוג המשכנתא, בלוח הסילוקין בשנים ובסכומים. נפתחה תוכנית חיסכון אליה מופרשים כל חודש סכום של 800 ש"ח בנוסף להחזר המשכנתא. הסכום שיצטבר בתוכנית החיסכון יהווה סכום כסף לפירעון חלקי של ההלוואה בעתיד ולהקטנת ההחזר החודשי ושנות המשכנתא. לאחר 7 שנות חיסכון (מסלול 5) יתקבל סכום של 72,187 ש"ח כולל ריבית. במקביל תלוכנית החיסכון, נלקחה הלוואת גישור בסכום של 67,200 ש"ח המייצגים את הקרן המופרשת לתוכנית החיסכון. כך, שלאחר 7 שניםנוצר עודף של 4,987 ש"ח בגין הריבית (72,187- 67,200 =4,987). עם סיום תוכנית החיסכון יועבר הכסף לחשבון המשכנתא על חשבון הקרן. לאחר גמר תוכנית החיסכון חסך הלקוח סכום של 1,116 ש"ח כל חודש. החל מהשנה ה-8 ואילך ההחזר החודשי יסתכם בכ- 2,046 ש"ח בלבד. דוגמא ד' נתונים שנמסרו לנו על ידי הלקוח הינם כדלכמן: סכום המשכנתא מבוקש עומד על כ- 390,000 ש"ח. החזר חודשי מבוקש: 2,500 ₪ – 2,400 ₪ בחודש. לבני הזוג קיימת תוכנית חיסכון בסך 35,000 ש"ח שתפתח בעוד כ- 2 שנים ומוגדרת לפירעון חלק מסכום המשכנתא. לשני בני הזוג קיימת קרן השתלמות. על פי התוכנית, קרן השתלמות אחת בסך 65,000 ש"ח מיועדת לפירעון חלק מסכום המשכנתא. הקרן השנייה מיועדת לצרכים השותפים של הבית. רצ"ב תמהיל פלט המשכנתא: 6

על פי נתוני פלט תוכנת M-Optimum:

החלוקה היא לכ – 4 מסלולים השונים בסוג המשכנתא, בלוח הסילוקין בטווח השנים ובסכום. התוכנה מגדרת את עליית התשלום החודשי בעתיד על ידי חלוקה ל-2 סוגי מסלולים הפרושים, כאמור, על פני 4 תקופות זמן. בגין תוכנית החיסכון תילקח הלוואת גישור, קרי, תשלום ריבית בלבד למשך 2 שנים במסלול ריבית קבוע צמודת מדד. בגין קרן ההשתלמות תילקח הלוואת גישור נוספת במסלול ריבית פריים למשך 6 שנים. על פי נתוני התוכנה, לאחר 6 שנים תיווצר הכנסה פנויה של 430 ש"ח בגין סיום מסלולים (3) ו- (4). עם סיים החזר המסלולים יש לבצע קיצור שנות המשכנתא על פי הפירוט הבא: 7  

  • במסלול 1 ישאר סכום של 95,400 ש"ח לתקופה של 15 שנים (15=21-6). על פי המלצת התוכנה ניתן יהיה לקצר את ההלוואה בכ- 6 שניםלכ- 9 שנים בלבד.
  • במסלול 2 יישאר סכום של 142,070 ש"ח לתקופה של 14 שנה (14=20-6). על פי המלצת התוכנה ניתן יהיה לקצר את ההלוואה בכ- 2 שנים לכ- 12 שנים בלבד.
ניתן לראות, כי בכל משלבי המשכנתא סכום ההחזר עומד על כ-2,430 ש"ח כאשר התוכנה מתווה את מספר שנות המשכנתא ומסלולי המשכנתא בצורה הכלכלית והאופטימאלית ביותר.

הערות 

החלוקה בין סוג המשכנתא היא ע"מ לגדר סיכון ולמנוע את עליית התשלום החודשי עד כמה שניתן בעתיד. סוג המשכנתא נגזר לאחר ביצוע אופטימום של סכומי המשכנתא אל מול התקופה על מנת להפחית ככל שניתן את התשלום של הריבית דריבת. אשר על כן, קיים שוני בין כל הלוואה ואין הלוואה אחת דומה להלוואה אחרת. הריביות בהן התוכנה משתמשת הן ריביות ממוצעות הניתנות בבנקים השונים ללקוחות חסרי סיכון ומשמשות לצורכי חישוב בלבד. יתכן, כי לאחר משא ומתן ו/או טיב הלקוח הריביות יהיו שונות. הריביות נכונות לתאריך הרצת התוכנה ומשקפות את הריביות המשכנתא שהיו קיימות בכל אחת מהתקופות.

השוואת משכנתאות

קיבתם כמה הצעות למשכנתא ואינכם בטוחים על מה ללכת? פנייה אל יועץ משכנתא יכולה לחסוך לכם כסף רב!