תקנון האתר - מתן ייעוץ משכנתאות

תקנון האתר

1. תנאי השימוש באתר 1.1. אתר האינטרנט – life.mashkanta4u.co.il (להלן: "האתר"), שפותח ומופעל על ידי משכנתא אובייקטיבית בע"מ (להלן: "החברה"), משמש כאתר המעניק למשתמש (להלן: "המשתמש") שירותי ניהול משכנתאות, אשר כוללים בין היתר מערכת המלצות למשתמש.1.2. השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"). גלישה באתר וקבלת שירותי הניהול כפי שמוצגים בו פירושם מתן הסכמתך להיקשר בתקנון זה על כל תנאיו. אם אינך מסכים לתקנון, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.1.3. תקנון זה חל על כלל משתמשי האתר, ומהווה הסכם נפרד בין המשתמש באתר לבין מפעילת האתר – החברה. מוסכם ומובהר, כי החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תקנון זה על ידי משתמש אחר, וכי במקרה של הפרה כלשהי על ידי משתמש אחר, יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה או דרישה כלשהי כלפי החברה. רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה. 1.4. החברה רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התקנון והשימוש באתר על פי תנאי התקנון חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך השימוש בשרותי האתר יהווה אישור על דבר הסכמת המשתמש לשינויים אלה. מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו. 1.5. רשאים להשתמש באתר אך ורק משתמשים אשר קיבלו מהחברה שם משתמש וסיסמא במסגרת חתימה על חוזה למתן שירותי ניהול משכנתא עם החברה (להלן: "החוזה"). בכל מקרה של סתירה ביו ההוראות הכלולות בתקנון זה ובין הוראות החוזה, יגברו הוראות החוזה. 1.6. מדיניות הפרטיות של האתר, כפי שהיא מפורסמת באתר, מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 1.7. המשתמש ישפה את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד אשר ייגרמו כתוצאה מאי קיום הוראות תקנון זה ו/או מהפרת הוראות דין כלשהי או זכויות צד ג' כלשהן, על ידי המשתמש. 2. כללי 2.1. ידוע למשתמש כי יעוץ בניהול משכנתא איננו מדע מדויק וכי היעוץ נסמך על הנחות סובייקטיביות. בכל מקרה אין החברה אחראית לכל פעולה שתעשה על ידי המשתמש בעקבות מידע המוצג באתר. 2.2. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. הנך מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך. 2.3. החברה אינה אחראית לנכונות הנתונים המוצגים באתר ולא ניתן יהיה להשתמש בנתונים אלו כראיה לכל דבר ועניין. 2.4. כל המידע המוצג באתר לגבי תנאי המשכנתאות נמסר לחברה על ידי המשתמש, והוא באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. באחריות המשתמש לעדכן את החברה בכל שינוי שיעשה על ידי הגוף הממן (להלן: "הבנק") במהלך תקופת החוזה. המידע המוצג אינו כולל כל עמלה מכל סוג שהוא אותה גובה הבנק מהמשתמש. 2.5. אין במידע המוצג באתר, כדי להוות תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי המשתמש בידי יועץ מוסמך ועל כן, אין בשירות משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. 2.6. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו כמצוין באתר והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר. 2.7. אין החברה מאמתת את נתוני המשתמש אל מול נתוני הבנק בפועל. יתכן ויהיו פערים במידע בחישובים לרבות בהחזר החודשי, יתרת קרן לסילוק וחבות המשכנתא לבנק ואין בפערים אלו להצביע אל נכונות או אי נכונות החישובים. 2.8. במידה יקיים פער בין החישובים לא ישמשו הנתונים כבסיס לתביעה מול הבנק ולא תשמש החברה לרבות נתוני האתר כנותנת חוות דעת לתביעה מול הבנק. 3. קו מגמות: 3.1. מערכת קו המגנות היא בבחינת נתונים הצופים פני עתיד. אין קו המגמות תחליף לייעוץ פרטני ואין לראות בו המלצה למעבר ממסלול משכנתא למסלול אחר ללא קבלת ייעוץ מיועץ משכנתאות הוסמך לכך. 4. תנאים נוספים 4.1. השימוש באתר ניתן למשתמש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בגין השירות באתר (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש). 4.2. החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על תקינות פעילות האתר, אולם היא אינה מתחייבת כי השירות לא יופרע, וכי הוא יינתן ללא הפסקות או תקלות או שיבושים כלשהם. המידע המוצג באתר אינו מתיימר להיות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים הכלולים בו. חלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים וכן במשתמש עצמו ונכונות הכלול בו לא נבדקת על ידי החברה. החברה אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת השירות. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או הפסקה ו/או שיבוש בתקינות פעילות האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיו"ב). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו. 4.3. החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של החברה. 4.4. החברה לא אחראית לתכנים פרסומיים המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר אשר מובילים לאתרים אחרים. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל ו/או ליעד הרלוונטי. 4.5. בשום מקרה החברה היא לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או מיוחדים (ובכלל זה הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או אבדן הזדמנויות) שייגרמו מכל סיבה שהיא. מובהר, כי המשתמש אחראי לבדו לכל שימוש יעשה בתכנים המופיעים באתר, לרבות בדוחות המוצגים, וכן לכל נזק או אובדן, שיגרמו על ידו ו/או מי מטעמו, בקשר עם השימוש בתכנים. 4.6. כל התצוגה המופיעה באתר, לרבות מידע, אייקונים (icons), גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, הצגה מילולית, תמונות, סימני לוגו (logo) וכיו"ב (להלן ביחד: "התצוגה"), וכן עריכתה ואופן הצגתה של התצוגה, הינם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או הספק ו/או מי מטעמם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ו/או בתצוגה ו/או בכל חלק שלה, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. 4.7. במידה והאתר יאפשר הורדת קבצים ו/או תוכנות,החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור. 4.8. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע, באופן זמני או לצמיתות, השתתפות של משתמשים מסוימים באתר במידה שהיא סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הם עלולים לעשות שימוש שאינו הולם את תנאי הסכם זה או החוזה, וזאת מבלי צורך להודיע על כך מראש ו/או לנמק את החלטתה. 5. שונות 5.1. כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. 5.2. כותרות הפרקים מובאות לשם הנוחות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות התקנון. 5.3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור. 5.4. באם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות של התקנון לעמוד בתוקפן. 5.5. דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע מהשימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהיה נתונה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו בלבד. זכויות יוצרים © 2012, החברה ליעוץ משכנתאות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

לקבלת הצעות

צור קשר עוד היום עם מתן משכנתאות ותגלה כיצד גם אתה יכול להשיג משכנתא זולה ואחראית