לוח סילוקין למשכנתא - מדריך ללווה המתחיל | מתן משכנתאות

משכנתא ולוחות סילוקין – הסברים ללווה המתחיל

מתודולוגיה ושיטת החישוב

 1. עריכת לוחות סילוקין כפי שנחתם בחוזה ההלוואה 

  חישבתי ובניתי לוחות סילוקין למשכנתא כפי שהיה צריך להיות על פי חוזה ההלוואה. בתאריכים שונים נלקחו 2 הלוואות: ביום 28/12/98 נלקחה הלוואה על סך של 176,000 ש"ח ב-3 תתי הלוואות:

  • הלוואה על סך של 50,000 ש"ח לתקופה של 10 שנים ובריבית קבועה צמודת מדד של 5.8%
  • הלוואה על סך של 50,000 ש"ח לתקופה של 20 שנים ובריבית קבועה צמודת מדד של 4.5%
  • הלוואה על סך של 76,800 ש"ח לתקופה של 25 שנים ובריבית קבועה צמודת מדד של 5.44%

לוח סילוקין למשכנתא ביום 25/04/99 נלקחה הלוואה נוספת שנתוניה הם:

  • הלוואה על סך של 50,000 ש"ח לתקופה של 15 שנים ובריבית קבועה צמודת מדד של 6.65%

לוח סילוקין למשכנתא – כך תסתכלו על זה נכון

עבור כל אחד מההלוואות נבנה, כאמור, לוח סילוקין למשכנתא באופן נפרד המראה איך הייתה צריכה להיות מחושבת ההלוואה לרבות ההחזר החודשי וההחזר החודשי הצמוד ולרבות יתרת קרן לסילוק ויתרת קרן צמודה לסילוק.

 1. סיכום לוחות סילוקין סיכום לוחות הסילוקין מסכם, למעשה, את כל תתי ההלוואות שבאותה הלוואה ליחידה אחת. בנוסף מחושב גם ביטוח חיים וביטוח מבנה. יוצא אפוא כי סיכום החזר החודשי של כל ההלוואות בנפרד וסיכום כל מרכיבי ההלוואה צריך להוות את ההחזר החודשי שהיה אמור להיות משולם פיזית על ידי הלוואה.
 2. חישובי יתרות על פי חוזה ההלוואה ועל פי לוחות הסילוקין, ההחזר החודשי צריך היה להיות משולם אחת לחודש. בגין כל חודש מיום לקיחת ההלוואה ועד ליום עריכת הדוח חושב ההחזר החודשי כפי שהיה צריך להיות.

החזר זה מוצג בסיכום לוח סילוקין בעמודת "תשלום צמוד" בנספח ה', ו'. סכום ששולם בפועל מוצג בעמודת "שולם". ריבית הפיגורים נתונה על פי צו הריבית והיא הריבית המחושבת כפי שהיה על הבנק לגבות.

לוח סילוקין למשכנתא – למה צריך את זה?

בכל חודש מבוצע תחשיב בו ההפרש החיובי, אם קיים, בין הסכום ששולם לבין הסכום שהיה צריך להיות משולם מוכפל במספר ימי הפיגור ובריבית הפיגורים. חודש בו לא שולמה ההלוואה מצטבר הן ההחזר החודשי בגין אותו החודש והן ריבית הפיגורים בגינו לחודש העוקב. על פי החישוב, יתרת ריבית הפיגורים מצטברת ומראה, הלכה למעשה, אם בוצעו חיובי יתר או לחילופין מה היא יתרת חובו של לווה ההלוואה. מבולבלים? אנו כאן כדי לעזור. בתחום כה מורכב, תמיד טוב להתייעץ עם יועץ משכנתא.