מדיניות פרטיות - מתן ייעוץ משכנתאות

מדיניות פרטיות

חברת משכנתא אובייקטיבית בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה – life.mashkanta4u.co.il (להלן: "האתר"). להלן תיאור המדיניות של החברה בנוגע לאיסוף, שימוש וחשיפה של מידע אישי שהחברה מקבלת כאשר המשתמש (להלן: "המשתמש" או "אתה" או "הינך") חותם על חוזה עם החברה במסגרתו מעניקה החברה למשתמש שירותי ניהול משכנתא (להלן: "השירותים") או כאשר המשתמש נכנס לאתר ועושה שימוש בכלים שמציע האתר. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. מאחר ומדיניות זו, בדומה לתנאי השימוש, עשויה להתעדכן מעת לעת, מומלץ לחזור ולעיין בה בכל כניסה מחודשת לאתר. הנוסח העדכני והתקף של מדיניות הפרטיות מתפרסם באתר בכל עת. גלישה באתר, שימוש בכלים שבאתר ומסירת מידע באתר פירושם מתן הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. תוכן האתר מיועד לנשים וגברים כאחד. ניסוח מדיניות הפרטיות בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ותנאים אלה יחולו על כל משתמשי האתר.

1. מידע אישי 1.1. כניסתך לאתר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמא אשר יונפקו לשימושך האישי בלבד לאחר חתימתך על חוזה עם החברה למתן השירותים (להלן: "החוזה"). עם הכניסה לאתר יוצג המידע האישי הכלול בחוזה, לרבות שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, כתובת למשלוח, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר סלולרי, סכומי המשכנתא/ות אשר נלקחו על ידך והתנאים הנלווים להם (להלן: "מידע אישי"). 1.2. הנתונים שנמסרו על ידך בחוזה ואשר יוצגו באתר יישמרו במאגר המידע של החברה. 1.3. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2. מידע אחר 2.1. מידע אחר הוא מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי. המדובר במידע הקשור לפעילויות המשתמשים באתר, כגון מידע סטטיסטי לגבי עמודים בהם מבקרים, תאריך ושעת הביקור, משך זמן הצפייה בכל עמוד וכן מידע שהדפדפן שלך שולח בכל פעם בה אתה מבקר באתר כגון כתובת ה- IP של המחשב שלך, סוג הדפדפן ודף הרשת שביקרת בו לפני הכניסה לאתר (להלן: "מידע אחר"). 2.2. מידע אחר הוא ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי אשר נועד לשפר את רמת השירותים והמוצרים המוצעים באתר וליצירת שירותים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.

3. השימוש במידע 3.1. השימוש במידע האישי ובמידע האחר ייעשה אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות דיני מדינת ישראל, וזאת למטרות שלהלן: 3.1.1. יצירת קשר עם המשתמש, בין היתר, לשם מענה לפניות וכיו"ב. 3.1.2. אספקת הדוחות במסגרת השירותים אשר יוצגו למשתמש באמצעות האתר; 3.1.3. פיקוח על האתר וניתוחו לצורך שיפור תפקודו, עיצובו ואיכותו, וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ומחקר מקרים של חשד לשימוש לרעה; 3.1.4. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה. בכפוף לדין החל, בגלישתכם באתר אתם נותנים ל- החברה רשות לאחסן את המידע הנאסף מכם בבסיסי הנתונים שלה; 3.1.5. הפצת ניוזלטר, עדכונים ומבצעים, שליחה של מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש ו/או את בני משפחתו, באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר. הסכמת המשתמש לתנאי האתר מהווה הסכמתו לקבלת דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. בכל מקרה בו יחליט המשתמש שאינו מעוניין לקבל את הדיוור כאמור, עליו להודיע לחברה על כך בכתב.

4. מסירת מידע לצדדים שלישיים 4.1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים מידע אישי ו/או מידע אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: 4.1.1. במקרה שהמשתמש יפר איזה מתנאי השימוש באתר (לרבות תקנון האתר ומדיניות פרטיות זו), ו/או אם יבצע או ינסה לבצע באמצעות האתר או בקשר איתו פעולות בלתי חוקיות כלשהן; 4.1.2. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו; 4.1.3. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה; 4.1.4. בכל מקרה ש- החברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור ו/או כדי להגן על גופך או רכושך או גופו או רכושו של צד שלישי; 4.1.5. במקרה הצורך, ייתכן ש- החברה תעביר מידע סטטיסטי (ולא מידע אישי) לשם ניתוח לצד שלישי, וזאת למען המשך פיתוחו ותפעולו של האתר; 4.1.6. החברה רשאית למכור ו/או להעביר ו/או לחלוק באופן כלשהו לאחר את נכסיה, כולם או חלקם (לרבות, בין היתר, מידע אישי), וזאת בקשר לרכישה, מיזוג, ארגון מחדש של נכסי החברה או פירוק, והכל וללא צורך במתן הודעה על כך, ובתנאי שהמידע האישי והמידע האחר יישמרו בהתאם למדיניות פרטיות זו.

5. זכות לעיין במידע המשתמש יוכל לעיין בפרטים האישיים שהעביר באמצעות החוזה בהתאם לדין.

6. תקשורת בינך לבין החברה החברה רשאית לשמור ולתעד את ההתקשרויות עמך על מנת לעבד את כניסותך לאתר, להגיב לבקשותיך ולשפר את שירותיה.

7. קבצי LOG החברה משתמשת בכתובת ה- IP שלך בכדי לנתח את אופן הגלישה באתר ולעקוב אחר השימוש שהינך עושה באתר. לא ניתן לקשר את כתובות ה- IP למידע פרטי אודות המשתמש.

8. "עוגיות" /"Cookies" 8.1. 'עוגיה' היא קובץ טקסט קטן המועבר לכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש דרך הדפדפן בו אתה משתמש. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות ישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. קבצי ה-Cookies משמשים, בין היתר, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים על מנת להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 8.2. אם ברצונך למנוע את השימוש ב"עוגיות", ביכולתך להתאים את הגדרות דפדפן האינטרנט שלך באופן המזהיר אותך מפני שליחת "עוגיות" או מונע את שליחתן למחשב האישי שלך.

9. אבטחת מידע 9.1. החברה מפעילה מערכות ומנגנונים למען אבטחת המידע המופיע באתר. עם זאת, ולמרות משנה הזהירות בו החברה נוקטת, אין ביטחון מוחלט שלא תתבצע חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של האתר על ידי גורם חיצוני. בהתאם לכך, אין החברה מתחייבת שמאגרי המידע ושירותי האתר יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע, וכי המידע לא יאבד, לא ינוצל לרעה לא ייעשו בו שינויים על ידי צדדים שלישיים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך או למי מטעמך, במקרה שמידע אישי ו/או מידע אחר יאבד ו/או ינוצל לרעה ו/או יבוצע בו שימוש לא מורשה כלשהו.

10. קישורים (links) 10.1. מדיניות פרטיות זו חלה רק על האתר. החברה עשויה להציג קישורים באופן המאפשר לה לעקוב אחר השימוש אשר נעשה בקישורים אלה. אין ל- החברה שליטה על קישורים לאתרים אחרים המופיעים באתר. בנוסף, גופים או אנשים אחרים ש- החברה נעזרת בהם לצורך מתן שירותים הקשורים בניהול האתר (לרבות ביצוע תשלומים וגביה), ואתרי אינטרנט אחרים, עשויים למקם קבצי עוגיות או קבצים אחרים שלהם במחשבים שלך, לאסוף מידע או לבקש ממך ישירות מידע המאפשר זיהוי אישי. אתרי אינטרנט אחרים קובעים כללים שונים בקשר לאיסוף, שימוש או גילוי של מידע הניתן לזיהוי אישי. אי לכך, מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות והתנאים האחרים של אתרי האינטרנט האחרים לפני השימוש בשירותיהם.

11. עיבוד או העברה בינלאומיים בכפוף להוראות הדין החל, המידע שלכם עשוי להיות מעובד או מועבר מחוץ לישראל לתחום שיפוט בו דיני הפרטיות יכולים להיות פחות מגנים מאשר בתחום השיפוט שלכם.

12. יצירת קשר להערות או שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צרו עימנו קשר באמצעות פרטי ההתקשרות אשר יופיעו באתר מעת לעת.

זכויות יוצרים © 2012, החברה ליעוץ משכנתאות בע"מ. כל הזכויות שמורות.

לקבלת הצעות

צור קשר עוד היום עם מתן משכנתאות ותגלה כיצד גם אתה יכול להשיג משכנתא זולה ואחראית