מילון מונחים - מתן ייעוץ משכנתאות

מילון מונחים

 • ריבית פיגורים

  ריבית המשולמת על סכום כלשהו בקשר להלוואה שלא שולמה במועד פירעונה, בעד התקופה שבין המועד שנקבע בהסכם ההלוואה לבין מועד פירעונה בפועל. בהתאם לתיקון לצו בנקאות נקבע ששיעור ריבית הפיגורים המקסימאלי יהיה שיעור ריבית הפריים הממוצעת בשלושת הבנקים הגדולים + 6.5%.

 • רשם המשכונות

  מאגר מידע ממוחשב במשרד המשפטים המכיל מידע לגבי המשכונות שנרשמו במאגר הכוללת מידע לגבי הנושה , החייב והנכס הממושכן. בהתאם לחוק כל פעולת משכון חייבת להירשם ברשם המשכונות למען הבטחת זכויות הנושא בנכס ונגישות של כל פרט המבקש לעיין ולבדוק את הנכס.

 • ריבית אפקטיבית מתואמת

  ריבית המשולמת בפועל על ההלוואה תוך שקלול מועדי חיוב הריבית וההיטלים הנלווים (עמלות ותשלומים אחרים) ומביאה בחשבון מרכיב של ריבית דריבית.

 • עמלת פרעון מתקדם

  עמלה הנגבית על ידי הבנק בעת פירעון מוקדם של הלוואה (מלא או חלקי). מפוקחת על ידי בנק ישראל ומורכבת משלושה סוגי העמלות עיקריים: עמלת תפעולית של ביצוע פעולה – 60 ₪, עמלה בגין אי-הודעה מוקדמת (אם לא הודעתם 10 ימים קודם על פרעון) – 0.1% מסכום הסילוק, עמלת הפרשי היוון, במידה והריבית במשק (הריבית הממוצעת לחישוב עמלת פירעון מוקדם כפי שמפרסם בנק ישראל אחת לחודש) נמוכה יותר מהריבית הנקובה בהלוואה.

 • מענק מותנה

  ענק הניתן לפי הנחיות משרד הבינוי והשיכון לזכאים, בהתאם למקומות עדיפות לאומית בהם הוחלט להעניקו או לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות. הופך בהדרגה למענק מלא לאורך תקופה קצובה ומוגדרת מראש בהתאם לנהלים של משרד הבינוי והשיכון.

 • מס שבח

  מס המוטל על הרווח ההוני (ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה) בהתאם למוגדר בחוק מיסוי מקרקעין.

 • מכתב כוונות

  מכתב המוצא על יד הבנק הממשכן והמאשר כי בכפוף להעברת סכום כסף (יתרת החוב לסילוק של הלווים) לטובת הבנק הממשכן או לטובת צד ג' בהתאם לאמור במכתב הכוונות ועד לתאריך מסוים, יסכים הבנק לשחרר את המקרקעין מהשעבוד הרובץ עליו.

 • מדד המחירים לצרכן

  מדד המחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר מודד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים. מפורסם בכל 15 לחודש בניקוד. שינוי המדד מחודש לחודש יחושב באחוזים.

 • טאבו-לשכת רישום מקרקעין

  לשכה רישום המקרקעין (תחת משרד המשפטים) מכוח חוק המקרקעין בה מנוהל רישום הזכויות על נכסים בבעלות פרטית או על נכסים בחכירה, אשר הועברו לרישום בטאבו. בהתאם לחוק המקרקעין לכל פרט ניתנת זכות לעיון בפנקסי רישום ולקבל מידע באשר לכל נכס שהו (כרוך בתשלום אגרה).

 • חכירה

  שכירות קרקע לתקופה ארוכה קצובה בזמן (49 או 99 שנים) בעבור תשלום מסוים לבעלי הקרקע (לרוב מינהל מקרקעי ישראל או קרן קיימת לישראל). רישום כחוכר במקרקעין כמעט זהה לרישום כבעלים בפועל.

 • הערת אזהרה

  הערה הנרשמת בספרי הרישום של לשכת המקרקעין בישראל לרוב לטובת הרוכשים ולטובת הבנק המעמיד את המשכנתא למניעת רישום עסקאות כפולות וסותרות במקרקעין מסוים ולמען הבטחת הזכויות של הרוכשים ושל הבנק המעמיד את המשכנתא. ההערה נרשמת לרוב מתוקף הסכם רכישה או מתוקף התחייבות לרישום משכנתא לטובת הבנק בבוא העת.

 • הסכם פיתוח

  הסכם הנחתם עם מינהל מקרקעי ישראל המעניק לבעלי הקרקע את הזכות לפתח ולבנות על קרקע תוך התחייבות לסיום תהליך הפיתוח והבנייה בפרק זמן קצוב ואז לחתום, או להחתים את רוכשי הדירות, על הסכם חכירה עם המנהל לחכירת הקרקע לתקופה ארוכה.

 • הלוואת מקום

  הלוואה הניתנת בהתאם לנהלים של משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר לאוכלוסיה המוגדרת לפי קריטריונים שונים ברורים כאוכלוסיית זכאים באזורי עדיפות לאומית. מקור הכסף הוא תקציב מדינת ישראל, המאפשר מתן הלוואת זכאות בתנאים מעודפים ולתקופה ארוכה.

 • היוון

  מונח כלכלי לפעולת חישוב ערך כספי מתקופה אחת למונחי תקופה אחרת, לרוב מדובר בהפיכתם של תשלומים/תקבולים עתידיים לערכם הנוכחי בהווה.

 • הודעת משכון

  הודעה חתומה ע"י בעל הזכויות החוזיות אשר מועברת לרשם המשכנות בטופס הודעת משכון (הטופס מצוי בבנק) ובה נאמר שבעל הזכויות החוזיות בנכס הנקוב בהודעה יצר משכון זכויות בנכס, לטובת הנושה (הבנק) ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם.

 • דרגה שווה-פרי פסו

  שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש יקבל כל בנק את חלקו היחסי בהתאם להלוואות אשר נתן.

 • גרירת משכנתא

  גרירת משכנתא, הינו תהליך, בו נמכר נכס קיים (ישן), המשועבד לטובת הבנק כבטוחה להלוואה הרובצת עליו ובמקומו נרכש נכס אחר (חדש). תוך כדי גרירה מעביר הבנק את השעבוד מהנכס הישן לנכס החדש, כאשר אין פירעון של המשכנתא הקיימת, ואותה משכנתא תמשיך למעשה לרבוץ על הנכס החדש. תהליך גרירת משכנתא דומה לתהליך לקיחת משכנתא חדשה בפרמטרים רבים.

 • ביטוח נכס

  בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הנכס (מבנה), המשמש כבטוחה. הביטוח הוא מקיף וכולל בין היתר ביטוח כנגד רעידות אדמה ונזקי צנרת. במקרים בהם ערך הנכס לביטוח גבוה מיתרת ההלוואה יסתפק הבנק בסכום לביטוח הזהה ליתרת ההלוואה (בתוספת מרווח בטחון). לווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

 • בטוחה/ביטחונות

  נכס כלשהו המשועבד לטובת הבנק להבטחת פירעון של חוב וניתן למימוש מיידי ולפירעון החוב במידה והלווים אינם עומדים בהתחייבויות.

 • אישור עקרוני

  אישור ראשוני לקבלת משכנתא שאינו מחייב את הבנק להעביר את ההלוואה בפועל למבקש, לרוב ניתן בשלבי ההתעניינות הראשוניים של הלוואה. מותנה באימות פרטי בקשת ההלוואה ועמידה בכל התנאים הנדרשים מבחינת הבנק. יש לאשררו לאחר חתימה על גבי חוזה רכישת הדירה ולבצע את כל הבירוקרטיה הנדרשת לשביעות רצון הבנק עד לקבלת הכסף בפועל.

 • אינפלציה

  מונח כלכלי המלווה בעלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים. בתהליך עצמו יורד ערכו של המטבע המקומי (פיחות מתמשך) הן בפני עצמו והן בהשוואה למטבעות של מדינות אחרות. התנאי העיקרי לקיומה – עודף ביקוש על פני היצע ועוד.

 • משכנתא הפוכה (Reverse Mortgage)

  הלוואת משכנתא הניתנת כנגד שעבוד נכס, לאוכלוסייה של בני 61 ומעלה. ההלוואה ניתנת בתשלום אחד או בתשלומי רנטה חודשיים כאשר הפירעון יתבצע בתום תקופה לאחר פטירת הלווה ומימוש הדירה. מסלול מימון זה מתאים לאנשים בגיל הזהב בעלי נכס מגורים המעוניינים לשפר את איכות חייהם בגילם המתקדם ואין להם יכולת להחזיר משכנתא מדי חודש בחודשו.

 • מענק בטחוני

  מענק הניתן לפי הנחיות של משרד הבינוי והשיכון, המתעדכן מעת לעת, לזכאים הרוכשים דירת/בית מגורים חדש או בגין בונים עצמאית (לא כולל הרחבה), בישובים אשר הוגדרו על ידי משרד הבינוי והשיכון כישובי קו עימות.

 • מס רכישה

  מס רכישה מוטל על רוכש דירת מגורים בהתאם למדרגות המס המוגדרות בחוק. לבעלי דירה יחידה ישנה הקלה במס זה.

 • מכתב החרגה

  מכתב המוצא על ידי בעל השעבוד במקרקעין (הבנק) כי על אף השעבוד הרובץ על כל המקרקעין, הוא מוכן להחריג (לא להכליל) את השעבוד על דירה ספציפית בחלקה המשועבדת.

 • ייפוי כוח נוטריוני

  הרשאה, מתן סמכות או זכות למישהו לעשות דבר מה בשמו של אחר בין אם זה לעניין ספציפי מסוים ובין אם זה באופן כללי אשר נחתמה בנוכחות עו"ד נוטריון המאשר את חתימתם של נותני ייפוי הכוח. בתהליך לקיחת משכנתא מייפים הלווים את כוחו של הבנק לפעול בשמם לרישום הזכויות בנכס ולרישום המשכנתא לטובת הבנק בבוא העת.

 • חשבון מוגבל

  חשבון שאי אפשר למשוך ממנו צ'קים. חשבון יהיה מוגבל ובעליו יהיה מוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה צ'קים או יותר שנמשכו על החשבון. תקופת הגבלה – שנה.

 • חברה משכנת

  חברת הבנייה המוכרת על ידי משרד הבינוי והשיכון כחברה בעלת סמכות לנהל רישומי זכויות ושעבודים בנכסים, עד אשר הרישומים יעברו לרישום וניהול בצורה מסודרת ע"י הטאבו (לשכת רישום המקרקעין).

 • הערכת שמאי-שומה, שמאות מקרקעין

  אומדן ערך השוק של מקרקעין וזכויות בו האמור להביא לידיעתו של הבנק המעמיד את האשראי את הנתונים הנדרשים לשימוש במקרקעין כבטוחה. מתבצע על ידי שמאי מקרקעין מוסמך, הרשום בפנקס שמאי המקרקעין מטעם משרד המשפטים ומורשה מטעם הבנק הממשכן.

 • הסכם חכירה

  הסכם הנחתם עם מינהל מקרקעי ישראל לאחר תום תקופת הפיתוח המעניק לבעלי דירות/בתי מגורים את הזכות חכירה (שכירות) של הקרקע לתקופה ארוכת שנים ממינהל מקרקעי ישראל.

 • הלוואה עומדת

  הלוואה שבה הלווים אינם מחויבים בתשלומים כלשהם בגינה כל עוד הם עומדים בתנאים אשר נקבעו בה מראש.

 • הוראת קבע-הרשאה לחיוב חשבון

  הרשאה הניתנת על ידי הלקוח לבנק בו מתנהל חשבון העובר ושב שלו המאפשרת להעביר תשלומים מחשבונו לפירעון המשכנתא באמצעות הוראת קבע באחד משלושת התאריכים האפשריים: 1, 10 או 15 לכל חודש. הבנק מאפשר לפרוע את ההלוואה מידי חודש אך ורק באמצעות הוראת קבע מהבנק המסחרי.

 • דרגה שנייה

  שעבוד הנכס לטובת מספר בנקים (לרוב לא יותר משניים) בהסכמה ביניהם כך שבמידה והנכס ימומש בעת המימוש ומכספי המימוש יקבל כל בנק את חלקו באופן שאחד מהם (הרשום בדרגה ראשונה) קודם לשני (הרשום בדרגה שנייה).

 • דמי פתיחת תיק

  סכום כסף חד פעמי, הנגבה על ידי הבנק בגין השירותים האדמיניסטרטיבים הניתנים ללקוחות עם פתיחת תיק הלוואה ועד לביצוע ההלוואה בפועל. נקבע כשיעור מסוים מסכום האשראי המאושר.

 • גרירה לערבות בנקאית

  בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הלוואתם באמצעות פוליסת ביטוח חיים כך שהמוטב בפוליסה יהיה הבנק, וזאת על מנת להבטיח כי במקרה של פטירת אחד הלווים, ההלוואה תסולק מכספי הביטוח. הלווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

 • ביטוח חיים

  בעת מתן הלוואה הלווים נדרשים לבטח את הלוואתם באמצעות פוליסת ביטוח חיים כך שהמוטב בפוליסה יהיה הבנק, וזאת על מנת להבטיח כי במקרה של פטירת אחד הלווים, ההלוואה תסולק מכספי הביטוח. הלווים רשאים לבטח את עצמם בכל חברת ביטוח בתנאי שהפוליסה תעמוד בדרישות הבנק.

 • בטוחה בהתאם לחוק המכר

  בהתאם לחוק מכר דירות (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל"ה 1975 על רוכשי דירות יד ראשונה מקבלן לוודא קבלה של בטוחה בסכום המקביל לסכום ההלוואה. כמו כן, בהתאם לחוק זה, אסור לקבלן לקבל על חשבון מחיר הדירה סכום העולה על 15% ממחיר הדירה על חשבון מחירה המלא, אלא אם הבטיח את כספי הרוכש באחת הדרכים המפורטות בחוק: א. נמסרה לקונה או לנותן האשראי ערבות בנקאית להבטחת החזרת הכספים ששילם הקונה. ב. ביטח עצמו אצל מבטח. ג. שיעבד לטובת הקונה את הדירה במשכנתא או שרשם לטובתו הערת אזהרה, או העביר על שם הקונה בעלות או זכות אחרת בדירה.

 • אישור זכויות

  מסמך המונפק על ידי מנהל מקרקעי ישראל ומפרט את הזכויות הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים (בעלי זכויות בנכס, שעבודים, עיקולים שנרשמו לגביו).

 • אחוז מימון

  סה"כ ההלוואות (הקיימות והעתידיות) הנלקחות על נכס לחלק לערך הנכס – משמש כאחד מהפרמטרים העיקריים לקביעת רמת הסיכון של הבנק. מקובל לחלק את רמות הסיכון ל-3 רמות עיקריות: א. עד 60% מימון – משכנתא בסיכון נמוך. ב. בין 61% ל- 75% – משכנתא בסיכון בינוני. ג. בין 76% ל-90% מימון – משכנתא בסיכון גבוה המצריך ביטוח EMI.

 • פרצלציה (חלוקה)

  פרצלציה (חלוקה) – פרצלציה היא חלוקה של מקרקעין שמטרתה לתרגם את החלוקה שמופיעה בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית מפורטת לחלקות הניתנות לרישום בפנקסי המקרקעין (טאבו). התהליך מתבצע באמצעות מודד מוסמך והוא מבוקר ומאושר ע"י הועדות המקומיות לתכנון ולבניה והמרכז למיפוי ישראל.

לקבלת הצעות

צור קשר עוד היום עם מתן משכנתאות ותגלה כיצד גם אתה יכול להשיג משכנתא זולה ואחראית